2527 5374, 2529 9685    |    info@msobcfdc.org
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)


राज्य शासनाकडून महामंडळास प्राप्त भाग भांडवल
(अधिकृत भाग भांडवल रु.२५०.०० कोटी)

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष प्राप्त भांडवल
१. १९९८ - १९९९ ५०.००
२. १९९९ - २००० ३५०.००
३. २००० - २००१ १५९.००
४. २००१ - २००२ १०३.७०
५. २००२ - २००३ ४२५.२५
६. २००३ - २००४ २००.००
७. २००४ - २००५ ११००.००
८. २००५ - २००६ १०००.००
९. २००६ - २००७ ५००.००
१०. २००७ - २००८ ७००.००
११ २००८ - २००९ ४००.००
१२. २००९ - २०१० ३२०.००
१३. २०१० - २०११ १०००.००
१४. २०११ - २०१२ ४४३७.००
(१५००+२९३७ )
१५. २०१२ - २०१३ १२००.००
१६. २०१३ - २०१४ १२००.००
१७. २०१४ - २०१५ ३५०.००
१८. २०१५ - २०१६
१९. २०१६ - २०१७
२०. २०१७ - २०१८
२१. २०१८ - २०१९
२२. २०१९ - २०२० २६५९.२०
२३. २०२० - २०२१ ( माहे नोव्हेंबर, २०२० अखेर) -
एकूण १६१५४.१५


शासनाकडून प्राप्त भाग भांडवलामधून राज्य महामंडळाच्या २०% बीज भांडवल,
थेट कर्ज योजनेंतर्गत तसेच राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांतील महामंडळाचा सहभाग :-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष २०% बीज भांडवल योजना थेट कर्ज योजनेतील वितरण राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांतील एकुण वितरीत निधी
(राज्य महामंडळाचा सहभाग)
लाभार्थी संख्या वितरण लाभार्थी संख्या वितरण लाभार्थी संख्या राज्य महामंडळाचा सहभाग
२००० - २००१ ५०५ ८८.४६ - - निरंक निरंक ८८.४६
२००१ - २००२ ८५४ १८१.५९ - - १७३ २४.३३ २०५.९२
२००२ - २००३ ७६५ १४७.४१ - - १२४६ ३३.३९ १८०.८०
२००३ - २००४ ८०५ १४७.०२ - - ३२४१ ११०.६० २५७.६२
२००४ - २००५ ८५८ १४३.६२ - - ३७१० १९५.०७ ३३८.६९
२००५ - २००६ १००५ २४०.२७ - - २३४३ ९७.६४ ३३७.९१
२००६ - २००७ ८६३ १२८.१९ - - १३८९ १४९.९८ २७८.१७
२००७ - २००८ ५४८ १०९.२७ - - १८८६ १०५.०७ २१४.३४
२००८ - २००९ ६९९ १५२.०९ - - १४५९ १२५.७० २७७.७९
१० २००९ - २०१० ६२१ १६५.६७ - - १५९२ १४७.८७ ३१३.५४
११ २०१० - २०११ ५०० १६२.३५ - - ३१८ २२.९८ १८५.३३
१२ २०११ - २०१२ ४१४ १५९.६७ - - ९९५ १०२.४६ २६२.१३
१३ २०१२ - २०१३ ३६३ १४६.३१ - - ९५० १२१.५४ २६७.८५
१४ २०१३ - २०१४ ४०२ १७६.४२ - - ११७५ १२६.२३ ३०२.६५
१५ २०१४ - २०१५ ४२७ २०५.०२ ०.०० ८६३ ७५.४० २८०.४२
१६ २०१५ - २०१६ ३८२ १९०.८२ ६३२ १५७.०५ ६५९ ३३.५६ ३८१.४३
१७ २०१६ - २०१७ २१९ ११४.९८ ९९१ २४७.७५ २०० ७.२४ ३६९.९७
१८ २०१७ - २०१८ १६५ ७६.२१ ५८९ १४७.२५ १०९ २.४१ २२५.८७
१९ २०१८ - २०१९ ६६ २८.७८ ६६ १६.५० २७ ०.५७ ४५.८५
२० २०१९ - २०२० ४३ १७.६३ ३२ ८.०० ०.१६ २५.७९
२१ २०२० - २०२१ ( माहे जानेवारी, २०२१ अखेर) १२ ५.६६ १५० १४६.४० ०.०० १५२.०६
एकूण- १०५१६ २७८७.४४ २४६० ७२२.९५ २२३३८ १४८२.२० ४९९२.५९


राज्य शासनाकडून महामंडळास प्राप्त हमी व त्यापोटी राष्ट्रीय मागासवर्ग विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांचेकडून प्राप्त निधी :-

(रु. कोटीत )

अ.क्र.

वर्ष

प्राप्त हमी

प्राप्त निधी

१. २००१ - २००२ ३.०० २.८०
२. २००२ - २००३ २२.०० ६.७०
३. २००३ - २००४ २५.०० २३.००
४. २००४ - २००५ २५.०० १६.००
५. २००५ - २००६ -- १२.००
६. २००६ - २००७ -- १५.००
७. २००७ - २००८ -- १५.००
८. २००८ - २००९ ५०.०० ६.६५
९. २००९ - २०१० -- ७.५०
१०. २०१० - २०११ -- ६.००
११. २०११ - २०१२ -- १३.७५
१२. २०१२ - २०१३ -- ६.२५
१३. २०१३ - २०१४ -- १२.५०
१४. २०१४ - २०१५ ७०.५० ५.००
१५. २०१५ - २०१६ - -
१६. २०१६ - २०१७ - -
१७. २०१७ - २०१८ - -
१८. २०१८ - २०१९ - -
१९. २०१९ - २०२० - -
२०. २०२० - २०२१( माहे नोव्हेंबर, २०२० अखेर) - -
एकूण - १९५.५० १४८.१५राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकरणे,
प्राप्त निधी व वितरीत निधी याचा तपशील:-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष मंजूर प्रकरणे प्राप्त निधी वितरीत निधी कर्जवाटप लाभार्थी संख्या
लाभार्थी संख्या रक्कम
२००० - २००१ ४६१ ३३७.५१ २८०.०० १३८.०१ १७३
२००१ - २००२ १९५१ १२६८.३७ ६६९.६५ ६५२.०५ १२४६
२००२ - २००३ ८०५० ३९३०.३८ २२९९.५० १९७५.९४ ३२४१
२००३ - २००४ १०१६ ४६८.५६ १६००.०० १८७६.५७ ३७१०
२००४ - २००५ ४३५ १४४.०० १२००.०० ८७४.२४ २३४३
२००५ - २००६ १२४३ १६७५.९५ १५००.०० १२५७.८० १३८९
२००६ - २००७ २५२७ १७२४.९९ १५००.०० १०३८.०० १८८६
२००७ - २००८ ८८० १३९३.४१ ६६५.०० ११८४.२९ १४५९
२००८ - २००९ ८१९ ११७५.६९ ७५०.०० १३३७.४७ १५९२
१० २००९ - २०१० ५८९ ४६५.७२ ६००.०० २१६.७६ ३१८
११ २०१० - २०११ २९५३ २६८०.०० १३७५.०० ८८७.७४ ९९५
१२ २०११ - २०१२ १४५६ १५०५.३२ ६२५.०० १०६३.७० ९५०
१३ २०१२ - २०१३ १०३८ १७१५.५३ १२५०.०० ११५७.७७ ११७५
१४ २०१३ - २०१४ ५१६ ६२९.९४ ५००.०० ७१८.४० ८६३
१५ २०१४ - २०१५ ८१५ ८४४.३६ ३५९.३७ ६५९
१६ २०१५ - २०१६ ७६.०४ २००
एकूण- २४७४९ २६५९.३६ १४८१४.१५ १४८१४.१५ २२१९९

टिप : १) सन २०१४-१५ नंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ , नवी दिल्ली यांचेकडून कोणताही निधी प्राप्त न झाल्याने राज्य महामंडळाकडून मंजूरी व निधी वितरण करण्यात आले नाही.
         २) शासन निर्णय क्र:- वनाम - २०१९/ प्र. क्र. ४५/ महामंडळे, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये राष्ट्रीय महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजना राबविण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजनांतर्गत
योजनानिहाय कर्जवितरणाची माहिती

(रु. लाखात)

अ.क्र. योजना सन २००१ - २००२ सन २००२ - २००३ सन २००३ - २००४ सन २००४ - २००५ सन २००५ - २००६
लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम
१० ११ १२
मुदती कर्ज ९५ १३०.८८ ६७६ ४३९.३२ २००० १५५०.०३ १५२९ १२७७ १५८०.२८ ५८३.२८
४५% मार्जिन मनी ५६ ९९.८७ ६४ १०९.३४ १६ २६.६६ १२ १८.७७
स्वयं-सक्षम १६ ४३.३१ ४.०५ १०.८०
शैक्षणिक ०.२० २३९ ६५.०८ ३०६ ७५.४२ ४४४ १०५.७८ ४३६ ९५.१४
स्वर्णिमा ६९ ३२.७८ ३३६ १५६.५१ १६९ ७०.१३ ३२८ १३१.२९
सुक्ष्म पत पुरवठा ७७ ६.९३ २०६ १५.०० ५१९ ४१.३३ १५५० ८९.६७ २३२ २८.५५
महिला समृध्दी ५२ ६.४१
एकूण १७३ १३८.०१ >१२४६ ६५२.०५ ३२४१ १९७५.९४ ३७१० १८७६.५७ २३४३ ८७४.२४
अ.क्र. योजना सन २००६ - २००७ सन २००७ - २००८ सन २००८ - २००९ सन २००९ - २०१० सन २०१० - २०११
लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
मुदती कर्ज ९४८ ११३८.२२ ५२८ ७३२.०१ ७३६ ९५६.६१ ८२३ ११२४.४१ १०४ १२६.०९
४५% मार्जिन मनी २.०० १६ २९.४७ १२ २०.४३ ३० ५५.७९ १९ ३७.२०
स्वयं-सक्षम १२.६९ १७.५५ ०२ ६.३०
शैक्षणिक १४९ ३५.६७ ५२२ १५२.८६ ५५५ १५२.६६ ३२६ ८९.७१ १७६ ४४.९१
स्वर्णिमा १३० ६०.१८ ७० ३१.५४ ४६ १९.२९ ५७ २५.१८ १९ ८.५६
सुक्ष्म पत पुरवठा १४१ १९.३५ ७१९ ७६.०५ ७० १४.८५ १२६ १९.८०
महिला समृध्दी २० २.३८ २४ ३.३८ ३२ २.९० २२८ १६.२९
एकूण १३८९ १२५७.८० १८८६ १०३८.०० १४५९ ११८४.२९ १५९२ १३३७.४७ ३१८ २१६.७६
अ.क्र. योजना सन २०११ - २०१२ सन २०१२ - २०१३ सन २०१३ - २०१४ सन २०१४ - २०१५
लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम
१०
मुदती कर्ज ७८९ ८३४.५१ ७५४ ९८७.०६ ६४७ ९५९.६९ ४०४ ५३७.३७
४५% मार्जिन मनी ११ १९.७१ १५ २४.६९ २१ ३४.४७ १९ ३१.७९
स्वयं-सक्षम
शैक्षणिक ४० १३.७७ १६८ ४५.३० ४३३ १४२.६१ ३९५ १२७.३९
स्वर्णिमा १६ ७.६० १३ ६.६५ २४ १५.२० ३५ १९.७१
सुक्ष्म पत पुरवठा २० ३.६०
महिला समृध्दी ११९ ८.५५ ५० ५.८० १० २.१४
एकूण ९९५ ८८७.७४ ९५० १०६३.७ ११७५ ११५७.७७ ८६३ ७१८.४०
अ.क्र. योजना सन २०१५ - २०१६ सन २०१६ - २०१७ एकूण
लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम लाभर्थी रक्कम
११ १२ १३ १४ १५ १६
मुदती कर्ज २१५ १९२.६४ १.५३ ११५२७ ११८७३.९३
४५% मार्जिन मनी १४ २४.०९ ९.३४ ३११ ५४३.६२
स्वयं-सक्षम ०.०० ०.०० ४१ ९४.७०
शैक्षणिक ३९७ १२९.३५ १९३ ६५.१७ ४७८० १३४१.००
स्वर्णिमा १३ ८.८० ०.०० १३२५ ५९३.४२
सुक्ष्म पत पुरवठा २० ४.५० ०.०० ३६८० ३१९.६३
महिला समृध्दी ०.०० ५३५ ४७.८५
एकूण ६५९ ३५९.३८ २०० ७६.०४ २२१९९ १४८१४.१५

गोषवारा
सन २००१ - ०२ ते सन २०१६ - १७ पर्यंतचे कर्जवाटप

(रु. लाखात)

अ.क्र. योजना एकूण
लाभर्थी रक्कम
मुदती कर्ज ११५२७ ११८७३.९३
४५% मार्जिन मनी ३११ ५४३.६२
स्वयं-सक्षम ४१ ९४.७०
शैक्षणिक ४७८० १३४१.००
स्वर्णिमा १३२५ ५९३.४२
सुक्ष्म पत पुरवठा ३६८० ३१९.६३
महिला समृध्दी ५३५ ४७.८५
एकूण २२१९९ १४८१४.१५

टिप : १) सन २०१४-१५ नंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ , नवी दिल्ली यांचेकडून कोणताही निधी प्राप्त न झाल्याने राज्य महामंडळाकडून मंजूरी व निधी वितरण करण्यात आले नाही.
         २) शासन निर्णय क्र:- वनाम - २०१९/ प्र. क्र. ४५/ महामंडळे, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये राष्ट्रीय महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या योजना राबविण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.

महामंडळाची कर्जमाफी:-

(रु. लाखात)

अ.क्र. तपशील संख्या / रक्कम
१. लाभार्थी संख्या १३३४८
२. २०% बीज भांडवल कर्जमाफीची रक्कम ५०३.४४
३. राष्ट्रीय महामंडळाच्या सहभागाची कर्जमाफी ३७५.६०
४. राष्ट्रीय महामंडळाची कर्जमाफीची रक्कम ३९४३.१६
५. एकूण (२+३+४) ४८२२.२०
६. बँकेची कर्जमाफीची रक्कम ७९१.००
७. एकूण लाभार्थी संख्या १३३४८
८. एकूण कर्ज माफीची रक्कम (५+६) ५६१३.२०
९. राज्य शासनाकडून कर्जमाफीकरीता प्राप्त रक्कम ४९४८.५०

राष्ट्रीय महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या कर्ज रक्कमेच्या परतफेडीची माहिती :-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष परतफेड रक्कम एकूण
मुद्दल व्याज
१. २००१ - २००२ ०.५६ ९.२१ ९.७७
२. २००२ - २००३ १३.२७ ३२.६४ ४५.९१
३. २००३ - २००४ ८७.३४ ५६.७३ १४४.०७
४. २००४ - २००५ ३३४.३६ ९३.०३ ४२७.३९
५. २००५ - २००६ ५८३.१५ ९९.३१ ६८२.४६
६. २००६ - २००७ ७०३.१८ १२९.९१ ८३३.०९
७. २००७ - २००८ २३६.८७ १७७.८४ ४१४.७१
८. २००८ - २००९ ११३१.८३ १७३.३४ १३०५.१७
९. २००९ - २०१० २९९.८० ८२.६३ ३८२.४३
१०. २०१० - २०११ ६४३.९९ ३०७.०८ ९५१.०७
११. २०११ - २०१२ ३०८२.०१ ३००.६५ ३३८२.६६
१२. २०१२ - २०१३ २५४.५४ १३६.०९ ३९०.६३
१३. २०१३ - २०१४ ७५६.७६ ९४.०६ ८५०.८२
१४. २०१४ - २०१५ ४८५.०८ २७६.९२ ७६२.००
१५. २०१५ - २०१६ ४१८.७४ १८१.२६ ६००.००
१६. २०१६ - २०१७ ४४९.९७ १५०.०३ ६००.००
१७ २०१७ - २०१८ २९१.०० २३२.०० ५२३.००
१८. २०१८ - २०१९ ३५०८.७२ १४८.६७ ३६५७.३९
१९. २०१९ - २०२० ४३५.१९ ३०.१३ ४६५.३२
२०. २०२० - २०२१ ( माहे नोव्हेंबर, २०२० पर्यंत) १३८.३८ २१.९२ १६०.३०
एकूण- १३८५४.७४ २७३३.४५ १६५८८.१९

(रु. लाखात)

माहे नोव्हेंबर, २०२०पर्यत राष्ट्रीय महामंडळाकडून प्राप्त कर्ज रक्कम १४८१४.१५
(-) माहे नोव्हेंबर, २०२०पर्यत परतफेड केलेली मुद्दल रक्कम १३८५४.७४
माहे नोव्हेंबर, २०२० अखेर शिल्लक कर्ज (मुद्दल रक्कम) ९५९.४१

महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत सन २००० - ०१ ते जानेवारी, २०२१ पर्यंतच्या एकूण वसूल रक्कमेचा तपशील. :-

(रु.लाखात)

अ.क्र. वर्ष राज्य महामंडळाच्या
योजनांची झालेली वसूली
राष्ट्रीय महामंडळाच्या
योजनांची झालेली वसूली
एकूण वसूली
१. २००० - २००१ ०.३२ ०.३२
२. २००१ - २००२ ३.५७ ०.६८ ४.२५
३. २००२ - २००३ ८.७२ ८.७४ १७.४६
४. २००३ - २००४ ५१.१४ ४०.३५ ९१.४९
५. २००४ - २००५ १२३.०० २४९.०० ३७२.००
६. २००५ - २००६ १३३.१० ३५२.०६ ४८५.१६
७. २००६ - २००७ १३६.२४ ३५५.९६ ४९२.२०
८. २००७ - २००८ १६३.२८ ४९८.३० ६६१.५८
९. २००८ - २००९ ९८.८१ ३९१.५१ ४९०.३२
१०. २००९ - २०१० ५८.४३ २०७.९६ २६६.३९
११. २०१० - २०११ ९४.७३ २२९.५३ ३२४.२६
१२. २०११ - २०१२ ९९.०१ २७०.८९ ३६९.९०
१३. २०१२ - २०१३ १०८.६४ ४३२.६० ५४१.२४
१४. २०१३ - २०१४ २४५.१६ ६८६.६१ ९३१.७७
१५. २०१४ - २०१५ २२४.५४ ७५८.७८ ९८३.३२
१६. २०१५ - २०१६ २१३.७४ ६५७.४० ८७१.१४
१७. २०१६ - २०१७ २६९.२२ ७३२.१४ १००१.३६
१८. २०१७ - २०१८ ३६०.०३ ८७७.९३ १२३७.९६
१९. २०१८ - २०१९ ३४५.५३ ७०२.०५ १०४७.५८
२०. २०१९ - २०२० १५२.९७ ४४३.७१ ५९६.६८
२१. २०२० - २०२१ ( माहे जानेवारी, २०२१ अखेर) ५१.३५ २४२.१० २९३.४५
एकूण- २९४१.५३ ८१३८.३० ११०७९.८३

राज्य शासनाकडून महामंडळास प्राप्त व्यवस्थापकीय अनुदान व त्यामधून झालेला खर्च :-


राज्य शासनाकडून महामंडळास कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर प्रशासकीय खर्चापोटी अनुदान प्राप्त होते. सदर प्राप्त अनुदानाची तसेच खर्चाची वर्षनिहाय माहिती खालीलप्रमाणे:-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष प्राप्त अनुदान व्यवस्थापकीय खर्च
१. १९९९ - २००० ४.२५ २०.७६
२. २००० - २००१ ०.०० २८.०६
३. २००१ - २००२ ०.०० ७०.५४
४. २००२ - २००३ ०.०० ११९.२३
५. २००३ - २००४ ३००.०० २८७.९४
६. २००४ - २००५ ४२५.०० ३८५.४७
७. २००५ - २००६ ७६८.०० ४०७.०७
८. २००६ - २००७ ७२५.०० ५२५.५१
९. २००७ - २००८ ४८९.४६ ६३६.०९
१०. २००८ - २००९ ५४८.२४ ५४८.२४
११. २००९ - २०१० ५८९.१५ ५२१.६५
१२. २०१० - २०११ ६६५.३६ ४५८.४५
१३. २०११ - २०१२ ६४४.३१ ५७२.६०
१४. २०१२ - २०१३ ७१६.८३ ७१६.८३
१५. २०१३ - २०१४ ७६२.१८ ७६२.१८
१६. २०१४ - २०१५ ७०७.५७ ७०७.५७
१७. २०१५ - २०१६ ७६९.२७ ७६९.२७
१८. २०१६ - २०१७ ८९५.६४ ८९५.६४
१९. २०१७ - २०१८ ८९५.६४ ८९५.६४
२०. २०१८- २०१९ ९८५.३३ ९८५.३३
२१. २०१९ - २०२० ६८७.०८ ६८७.०८
२२. २०२० - २०२१ ( माहे नोव्हेंबर, २०२० पर्यंत)
एकूण- ११५७८.३१ ११००१.१५

महामंडळाच्या लेखा परिक्षणाबाबतची सद्यस्थिती

अ.क्र. लेखावर्ष वस्तुस्थिती लेखे पटलावर ठेवल्याचा दिनांक
१. १९९९ - २००० लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.३०.०८.२००१
२. २००० - २००१ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१८.१०.२००३
३. २००१ - २००२ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
४. २००२ - २००३ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
५. २००३ - २००४ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
६. २००४ - २००५ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. १६.०६.२००९
७. २००५ - २००६ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.२२.१२.२००९
८. २००६ - २००७ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१७.०४.२०१२
९. २००७ - २००८ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
१०. २००८ - २००९ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
११. २००९ - २०१० लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
१२. २०१० - २०११ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१९.१२.२०१२
१३. २०११ - २०१२ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. ३१.०७.२०१३
१४. २०१२ - २०१३ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि. २६.०२.२०१४
१५. २०१३ - २०१४ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.३०.०३.२०१५
१६. २०१४ - २०१५ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१३.१२.२०१६
१७. २०१५ - २०१६ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.२०.१२.२०१७
१८. २०१६ - २०१७ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१४.०३.२०२०
१९. २०१७ - २०१८ लेखे पूर्ण होवून वार्षिक अहवाल विधी मंडळाच्या
दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
दि.१४.०३.२०२०
२०. २०१८ - २०१९ मा. महालेखाकार, मुंबई यांच्याकडून अंतिम
लेखापरिक्षण पूर्ण झाले आहे. अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त
झाल्यानंतर सदर लेखे आगामी अधिवेशनात विधी
मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात येतील.
२१. २०१९ - २०२० या आर्थिक वर्षाचे अंतर्गत लेखा परिक्षण पूर्ण झाले आहे.

महामंडळाच्या लाभार्थी / कर्मचारी यांना देण्यात आलेले प्रशिक्षण :-


राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्याकडून प्राप्त प्रशिक्षण अनुदानातून महामंडळाच्या लाभार्थीना उदयोजकता विकास व लाभार्थी होऊ इछिणाऱ्यांना कौशल्यवृध्दी व इतर विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण खर्चामध्ये राष्ट्रीय महामंडळाचे अनुदान ९०% असते व राज्य महामंडळाचा सहभाग १०% असतो. त्यानुसार महामंडळाने सन २००२-०३ ते २०१६-१७ पर्यंत खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे :-

(रु. लाखात)

अ.क्र. वर्ष प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षणार्थी संख्या प्रशिक्षणास खर्च रक्कम
१. २००२ - २००३ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद १११ २,२२,०००/-
मिटकॉन, पुणे ८० १,६१,०००/-
एकूण - १९१ ३,८३,०००/-
२. २००३ - २००४ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद ४२ ८४,०००/-
मिटकॉन, पुणे २३४ ४.६८,०००/-
एकूण - २७६ ५,५२,०००/-
३. २००३ - २००४ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद लेखापाल २९ १,५२,२५०/-
मिटकॉन, पुणे वसूली निरिक्षक २७ १,४१, ७५०/-
यशदा, पुणे
जिल्हा व्यवस्थापक
३५ २.२५,०००/-
एकूण - ९१ ५,१९,०००/-
४. २००४ - २००५ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद ३०९ १,५४,५००/-
मिटकॉन, पुणे ७१५ ३.५७.५००/-
एकूण - १०२४ ५.१२,०००/-
५. २००५ - २००६ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद १९३ ९६.५००/-
मिटकॉन, पुणे ५८ २९.०००/-
एकूण - २५१ १.२५.५००/-
६. २००६ - २००७ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद ५० १,३५,०००/-
मिटकॉन, पुणे ८८ १,५५.०००/-
सिबार्ट सिधुदूर्ग १५ ४५.०००/-
एकूण - १५३ ३,३५,०००/-
७. २००७ - २००८ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद २२० ३,१५,०००/-
मिटकॉन, पुणे २०० २,७४.०००/-
सिबार्ट , सिधुदूर्ग ३५ १.०५.०००/-
एकूण - ४५५ ६,९४,०००/-
८. २००८ - २००९ यशदा, पुणे
(व्यवस्थापकीय विकास कार्यक्रम)
४५ १.३५.०००/-
एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद २१० २,३५,०००/-
मिटकॉन, पुणे ३२३ ३,७१.५००/-
एकूण - ५७८ ७,४१,५००/-
९. २००९ - २०१० वनामती, नागपूर ४५ १.५०,०००/-
एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद २७२ ३.८६,०००/-
मिटकॉन, पुणे ४९५ ५,०५,०००/-
एकूण - ८१२ १०,४१,०००/-
१०. २०१० - २०११ यशदा , पुणे ४५ १.६२.०००/-
एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद ३३४ २.५६.०००/-
मिटकॉन, पुणे २९१ २,९४.५००/-
एकूण - ६७० ७.४२,५००/-
११. २०११ - २०१२ एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद ३०४ २.०५.०००/-
मिटकॉन, पुणे १३१ १.८८.०००/-
एकूण - ४३५ ३,९३,०००/-
१२. २०१२ - १०१३ ए.टी. डी. सी. २०० ६.१५,०००/-
एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद १३१ १.८८.०००/-
मिटकॉन, पुणे ३०४ २.०५.०००/-
एम.सी.ई.डी., औरंगाबाद ३२० ३,४०,०००/-
इन्स्टिट्यूट ऑफ को-ऑ. मंनेजमेंट,
नागपूर पुणे.
५० १.५०.०००/-
यशदा, पुणे
(एम.डी.पी.) (अधिकारी)
२५ राज्य शासन पुरस्कृत
मिटकॉन, पुणे (एम.डी.पी.) २५ १.००.०००/-
एकूण - १०५५ १५.९८.०००/-
१३. २०१३ - २०१४ ए.टी.डी.सी. ४०० एन.बी.सी.एफ.डी.सी
नवी दिल्ली
पुरस्कृत
एकूण - ४०० एन.बी.सी.एफ.डी.सी
नवी दिल्ली
पुरस्कृत
१४. २०१४ - २०१५ वैकुंठ मेहता इन्स्टिट्यूट १० --
ए.टी.डी.सी. ४०० --
मारुती /सुझुकी इ.लि. २०० --
एकूण - ६१० एन.बी.सी.एफ.डी.सी
नवी दिल्ली
पुरस्कृत
१५. २०१५ - ২०१६ वैकुठ मेहता इन्स्टिटयूट, पुणे एन.बी.सी.एफ.डी.सी
नवी दिल्ली
पुरस्कृत
एकूण - एन.बी.सी.एफ.डी.सी
नवी दिल्ली
पुरस्कृत
१६. ২०१६ - २०१७ सि. आय.पी.ई.टी १२० एन.बी.सी.एफ.डी.सी
नवी दिल्ली
पुरस्कृत
कॅपिटल गुडस स्किल कौन्सिल ६० --
ए.टी.डी.सी १५० --
ब्युटी ॲन्ड वेलनेस सेक्टर कौन्सिल १०० --
एकूण - ४३० एन.बी.सी.एफ.डी.सी
नवी दिल्ली
पुरस्कृत
७४३८ ७७.७२.०००/-

मुख्य कार्यालय

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • मुंबई शहर
 • मुंबई उपनगर
 • ठाणे
 • पालघर
 • रायगड
 • रत्नागिरी
 • सिंधुदुर्ग
 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 8879945080
 • 8879945080
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • पुणे
 • सातारा
 • सांगली
 • सोलापूर
 • कोल्हापूर
 • 020-29523059
 • 02162-295184
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • नाशिक
 • धुळे
 • जळगाव
 • अहमदनगर
 • नंदुरबार
 • 0253-2236073
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • औरंगाबाद
 • जालना
 • परभणी
 • उस्मानाबाद
 • बीड
 • नांदेड
 • लातूर
 • हिंगोली
 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • अमरावती
 • बुलढाणा
 • यवतमाळ
 • अकोला
 • वाशिम
 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • नागपूर
 • वर्धा
 • भंडारा
 • चंद्रपुर
 • गोंदिया
 • गडचिरोली
 • 0712-2956086
 • 07152-232881
 • 9881376698
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | संपर्क करा Honoured for india by affix center