2527 5374, 2529 9685    |    info@msobcfdc.org
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)


सा. वि. प्र. - सामान्यतः विचारले जाणारे प्रश्न

१. कर्ज मिळविण्यासाठी अर्ज कोठे मिळतात ?

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची जिल्हा कार्यालये आहेत. आपण ज्या जिल्ह्याचे रहिवासी असाल, त्या जिल्ह्याच्या कार्यालयात आपणांस कर्ज मिळण्याकरीता भरावयाचे अर्ज योजनानिहाय विहित शुल्क अदा करून उपलब्ध होतील. अर्ज मागणी करताना सोबत जातीचा दाखला ठेवावा. अर्जदार / लाभार्थीला मार्गदर्शन व सविस्तर माहिती देण्याकरीता महामंडळाचा प्रतिनिधी (जिल्हा व्यवस्थापक) प्रत्येक जिल्हा कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. जिल्हा कार्यालयांच्या पत्त्यांची तसेच दूरध्वनी क्रमांकांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

२. जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला कसा व कुठे मिळतो ?

जातीचा दाखला प्रत्येक तालुकाच्या ठिकाणी असणाऱ्या तहसिल कार्यालयात व उत्पन्नाचा दाखला उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात मिळतो. आपण खेडयामध्ये / गावामध्ये ज्या भागात राहत असाल त्या भागातील तलाठी, ग्रामसेवक यांचेकडून आपल्या उत्पन्नाबाबत / जातीबाबत प्रमाणपत्र घेऊन प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तहसील / उपविभागीय / सेतू कार्यालयांत सदर प्रमाणपत्रे शपथपत्रांसह द्यावी लागतील. या शपथपत्रांच्या आधारे सदर कार्यालये आपणांस जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला निर्गमित करतील.

३. कर्ज किती दिवसांत मिळेल ?

आपल्या संबंधीत जिल्हा कार्यालयांत उपलब्ध असलेले कर्ज मागणीचे अर्ज सविस्तर माहितीनिशी भरून त्यासोबत आवश्यक ते दस्ताऐवज जोडून जिल्हा कार्यालयात कर्ज प्रस्ताव जमा करावेत. जिल्हा कार्यालयांत जमा केलेले कर्ज मागणीचे प्रस्ताव त्या त्या जिल्हा व्यवस्थापकांकडून तपासले जातात. जमा केलेले प्रस्ताव दस्ताऐवजांसोबत परिपूर्ण असल्याची खात्री झाल्यानंतर जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मान्यतेने सदर प्रस्तावांची शिफारस मुख्यालयाकडे / बँकेकडे केल्यानंतर, निधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून कर्ज मंजूरी होते. कर्ज मंजूरीनंतर वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीना डी. बी. टी. द्वारे कर्जवाटप केले जाते.

४. कोणत्या जातींना कर्ज मिळेल ?

या संकेतस्थळावर इतर मागास प्रवर्गातील जातीची यादी स्वतंत्रपणे दिलेली आहे. सदर यादीमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या जातींच्या पात्र व्यक्तींना महामंडळाकडून कर्ज मिळते.

५. एका योजनेचा लाभ घेतला असल्यास, लाभार्थीस परत त्याच अथवा दुसऱ्या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल का ?

महामंडळ राबवित असलेल्या शासनाच्या एका योजने अंतर्गत कर्ज घेतलेलं असल्यास त्याच किंवा दुसऱ्या योजनेखालीही कर्ज मिळणार नाही.

६. कुटूंबातील किती व्यक्तींना एका वेळेस कर्ज मिळू शकेल ?

एकावेळी कुटूंबातील एकाच पात्र व्यक्तीला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल.

७. महामंडळ राबवित असलेल्या योजनांना वित्त पुरवठा कशाप्रकारे होतो ?

अ) महामंडळास राज्य शासनाकडून भाग भांडवली अंशदान निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सदर निधीमधून २०% बीज भांडवल योजना व रु. २५,०००/- ची थेट कर्ज योजना या दोन योजना राबविल्या जातात. तसेच राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांत असलेला राज्य महामंडळाचा सहभाग याच निधीमधून वितरीत केला जातो.
ब) राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांकरीता राष्ट्रीय महामंडळाकडून निधी प्राप्त होतो.
क) राष्ट्रीय महामंडळ कौशल्य विकासाचे व विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षणदेखील आयोजित करते.

८. यादीत समाविष्ट असणाऱ्या प्रकल्प / उद्योगधंद्याव्यतिरिक्त इतर प्रकल्पांना / उद्योगधंद्यांना कर्ज मिळेल काय ?

संकेतस्थळावर दर्शविलेल्या यादीतील व इतर सर्व वैध प्रकल्पांना / उद्योगधंद्यांना राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या महामंडळाच्या व राज्य महामंडळाच्या योजनांतर्गत आर्थिकदृष्टया सक्षम व वर्धनक्षम व्यवसायांना कर्ज देण्यात येईल.

९. कर्ज परतफेड कशी करता येईल ?

कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे समान ६० मासिक हप्त्यात व योजनेनुसार विहित केलेल्या मुदतीत करता येईल. शक्यतो परतफेड धनादेशाद्वारे करावी लागते. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे अधिकारी लाभार्थीस प्रत्यक्ष भेट देवूनही वसूली करतात.

टिप:

कर्ज योजना राबविण्याकरीता महामंडळाने कोणत्याही स्वरूपाचे मध्यस्थ नेमलेले नाहीत. कर्ज मिळविण्याकरीता अडचणी आल्यास महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या चेंबूर, मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाशी संकेतस्थळाच्या मुखपृष्ठावर उपलब्ध असलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावर तसेच ई-मेल अथवा पत्राद्वारे संपर्क साधावा.

मुख्य कार्यालय

मुंबई

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
फॅक्स 2522 9219

क्षेत्रिय कार्यालय

नाशिक

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी-विंग, पहिला मजला,
नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236073,
फॅक्स 223 6071

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • मुंबई शहर
 • मुंबई उपनगर
 • ठाणे
 • पालघर
 • रायगड
 • रत्नागिरी
 • सिंधुदुर्ग
 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 9969086066
 • 8976830211
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • पुणे
 • सातारा
 • सांगली
 • सोलापूर
 • कोल्हापूर
 • 020-26612504
 • 02162-239984
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • नाशिक
 • धुळे
 • जळगाव
 • अहमदनगर
 • नंदुरबार
 • 0253-2236142
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • औरंगाबाद
 • जालना
 • परभणी
 • उस्मानाबाद
 • बीड
 • नांदेड
 • लातूर
 • हिंगोली
 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • अमरावती
 • बुलढाणा
 • यवतमाळ
 • अकोला
 • वाशिम
 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • नागपूर
 • वर्धा
 • भंडारा
 • चंद्रपुर
 • गोंदिया
 • गडचिरोली
 • 0712-2225881
 • 07152-232881
 • 07184-260483
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | संपर्क करा Honoured for india by affix center