2527 5374, 2529 9685    |    info@msobcfdc.org
   
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)


क्षेत्रिय कार्यालय

श्री. एस. सी. नागरे
(क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख)


महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,इमारत क्रमांक १, बी-विंग,
पहिला मजला,नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236071/73,
फॅक्स 223 6073

जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१. मुंबई शहर

श्री. डी. ए. काकडे

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१
022-26591335
२. मुंबई उपनगर

श्री. डी. ए. काकडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१
022-26591335
३. ठाणे

श्रीमती व्ही. व्ही. केसरकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, मर्या.
श्री.चिंतामणी को. ऑप हौ. सोसायटी, ए-५, रूम नं. ९, सिद्धार्त नगर,
चिंधी मार्केट जवळ, कोपरी, ठाणे (पुर्व), पिन. ४००६०३
9969086066
४. पालघर

श्री. के. एस. म्हस्के

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
खोली क्र.१०२, मॉक्स गोकुळ बिल्डिंग,
सर्व्हे नं. ७८, प्लॉट नं -७, पालघर ( पूर्व ) जिल्हा - पालघर, पिन - ४०१ ४०४
8976830211
9822430197
५. रायगड

श्री.एन.एस.राणे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोली क्र.३,
तळमजला, गोंधळपाडा, तालुका-अलिबाग,जिल्हा-रायगड-४०२ २०१
02141-224448
६. रत्नागिरी

श्री.एन.व्ही. नार्वेकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन( मधली इमारत),
१.मजला, पाटबंधारे स्टॉप, कुंवारबाव,जिल्हा-रत्नागिरी-४१५ ६३९
02352-228470
७. सिंधुदूर्ग

श्री एन.पी.साळसकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
अ- तळमजला, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरस (ब्रु), ता.कुडाळ, जिल्हा-सिंधुदुर्ग
02362-228119
पुणे विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

८. पुणे

श्री.ए.टी.मालुसरे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
बंगला क्र. ६ आवार, जिल्हा हिवताप कार्यालयाच्यामागे, इमारत क्र. डीएल,
शासकीय वसाहत, येरवडा जेल रोड,येरवडा,जिल्हा-पुणे
020-26612504
९. सातारा

श्री. व्ही.ए.सातपुते

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
६५, पालकर बिल्डिंग, २ रा मजला, मल्हार पेठ,
जिल्हा-सातारा-४१५ ००१
02162-239984
१०. सांगली

श्री. व्ही. एस. शिंदे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जुना बुधगांव रोड,जिल्हा- सांगली-४१६ ५१६.
0233-2321513
११. सोलापूर

श्री के. एम. भाले

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ७ वा रस्ता,
उपलप मंगल कार्यालयाजवळ,जिल्हा- सोलापूर
0217-2312595
१२. कोल्हापूर

श्री.पी. पी. काबाडी

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ३ रा मजला,खोली क्र.१,
विचारे माळ, कावळा नाका (ताराराणी चौक),
डॉ.बाबर हॉस्पिटल जवळ,जिल्हा- कोल्हापुर-४१६ ००३
0231-2653512
नाशिक विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१३. नाशिक

श्री. एस. सी. नागरे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, इमारत क्र.१, बी विंग,
पहिला मजला, नासर्डीपुलाजवळ, नाशिक-पुणे रोड,जिल्हा-नाशिक
0253-2236142
१४. धुळे

श्री. एस. एम. जोशी

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
फ्लॅट नं. एफ-१, सौ.सिंधू त्र्यंबक अपार्टमेंट, १ ला मजला,
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालया खाली, एस.टी.कॉलनी,
गणपती पुलाजवळ, नकाणे रोड,देवपुर,जिल्हा- धुळे-४२४ ००३
02562-278497
१५. जळगांव

श्री. एस. जी. तायडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला, रूम नं.४, मायादेवी मंदिरासमोर, महाबळ,जिल्हा- जळगांव-४२५ ००१
0257-2261918
१६. अहमदनगर

श्री. एच. पी. बिरादार

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
द्वारा-श्री.अप्पा चंद्रकांत गोरे, सिद्धेश्वर बेकर, साई सोना अपार्टमेंट,
सारस नगर,जिल्हा- अहमदनगर-४१४ ००१
0241-2450030
१७. नंदुरबार

श्री. आर. डब्ल्यु कवडे

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
टोकर तलाव रोड,जिल्हा- नंदुरबार-४२५ ४१२
02564-210062
औरंगाबाद विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१८. औरंगाबाद

श्री. डी. पी. कुकडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोकडपुरा,
शिवाजी हायस्कूलच्या बाजुला, जिल्हा-औरंगाबाद-४३१ ००५.
0240-2341544
१९. जालना

श्री. ए. एस. मुगदल

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर,जिल्हा- जालना
02482-223420
२०. परभणी

श्री. जे. झेड. राठोड

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जायकवाडी वसाहत, कारेगांव रोड,जिल्हा- परभणी
02452-227615
२१. उस्मानाबाद

श्री. ए. व्ही. ठवकर

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
कोहिनूर कॉम्प्लेक्स, आनंद नगर, १ ला मजला, जिल्हा-उस्मानाबाद-४३१ ५०१
02472-223863
२२. बीड

श्री. ए. व्ही. ठवकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय विश्राम गृहाच्या समोर,
अहमदनगर रोड,जिल्हा- बीड-४३१ १२२
02442-232624
२३. नांदेड

श्री. एस. एन. झुंजारे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर,
विमानतळ रस्ता, नांदेड,जिल्हा- नांदेड-४३१ ६०५
02462-220865
२४. लातूर

श्री. व्ही. एन. मोहरकर

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
प्रशासकीय इमारत क्र.२, दुसरा मजला,
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर,जिल्हा- लातूर-४१३ ५१३
02382-253334
२५. हिंगोली

श्री. व्हि. एम. कुलकर्णी

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, १ला मजला, सिव्हील हॉस्पिटल मागे,
रिसाला बाजार, हिंगोली, जिल्हा- हिंगोली-४३१ ५१३
8862068105
अमरावती विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

२६. अमरावती

श्री. ए. बी. बोंकीनपल्लीवार

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस आयुक्तालयाजवळ, कॅम्प ऐरीया,जिल्हा- अमरावती
0721-2550339
२७. बुलढाणा

श्री. बी. जे. मुगदल

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला,चिखली,जिल्हा-बुलढाणा-४४३ ००१
07262-248285
२८. यवतमाळ

श्री. एस. पी. ब्रम्हे

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस वसाहतीच्या मागे, दारव्हा रोड, यवतमाळ,जिल्हा- यवतमाळ
07232-243052
२९. अकोला

श्री. एम. व्ही. उमक

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
द्वारा-अशोक प्र.लोडाम, १ ली गल्ली, मोहन भाजी भंडार चौक,
तापडीया नगर,जिल्हा- अकोला-४४४ ००१
0724-2410221
३०. वाशिम

श्री. जी. एच. शेंडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
चिखली रोड,जिल्हा- वाशिम-४४४ ५०५.
07252-231665
नागपूर विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

३१. नागपूर

श्री. एस. पी. ब्रम्हे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी विंग, ३०३, ३ रा मजला,
राहते कॉलनी, शासकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थेसमोर,जिल्हा- नागपूर-४४० ०२२
0712-2225881
३२. वर्धा

श्री. एन. एल. पाटील

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
सेवाग्राम रोड,जिल्हा- वर्धा- ४४२००१
07152-232881
३३. भंडारा

श्री. व्ही. एम अंधारे

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिव्हील लाईन,जिल्हा- भंडारा- ४४१९०४
07184-260483
३४. चंद्रपूर

श्री. व्ही. एम अंधारे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जलनगर,जिल्हा- चंद्रपूर-४४२ ४०१.
07172-262420
३५. गोंदिया

श्री. ए. पी. मुडे

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
समाज कल्याण संकुल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे, पतंगा चौक,जिल्हा- गोंदिया-४४१ ६१४
07182-234037
३६. गडचिरोली

श्री. एस. पी. बावनकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
आय.टी.आय च्या मागे,जिल्हा- गडचिरोली-४४२ ६०५
07132-223024

मुख्य कार्यालय

मुंबई

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
फॅक्स 2522 9219

क्षेत्रिय कार्यालय

नाशिक

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी-विंग, पहिला मजला,
नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236073,
फॅक्स 223 6071

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • मुंबई शहर
 • मुंबई उपनगर
 • ठाणे
 • पालघर
 • रायगड
 • रत्नागिरी
 • सिंधुदुर्ग
 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 9969086066
 • 8976830211
 • 02141-224448
 • 02352-229509
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • पुणे
 • सातारा
 • सांगली
 • सोलापूर
 • कोल्हापूर
 • 020-26612504
 • 02162-239984
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • नाशिक
 • धुळे
 • जळगाव
 • अहमदनगर
 • नंदुरबार
 • 0253-2236142
 • 02562-225497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • औरंगाबाद
 • जालना
 • परभणी
 • उस्मानाबाद
 • बीड
 • नांदेड
 • लातूर
 • हिंगोली
 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-251865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • अमरावती
 • बुलढाणा
 • यवतमाळ
 • अकोला
 • वाशिम
 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • नागपूर
 • वर्धा
 • भंडारा
 • चंद्रपुर
 • गोंदिया
 • गडचिरोली
 • 0712-2743630
 • 07152-232881
 • 07184-260483
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | संपर्क करा Honoured for india by affix center