2527 5374, 2529 9685    |    info@msobcfdc.org
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)


क्षेत्रिय कार्यालय

श्री. जी. व्ही. डोईफोडे
(अ.का.)


महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,इमारत क्रमांक १, बी-विंग,
पहिला मजला,नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236071/73,
फॅक्स 223 6073

जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१. मुंबई शहर

श्री. डी. ए. काकडे

(जिल्हा व्यवस्थापक) [अ.का.]
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१
022-26591335
8692802755
२. मुंबई उपनगर

श्री. डी. ए. काकडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
गृहनिर्माण भवन, तळ मजला, गाळा नं. ३३, कलानगर, बांद्रा, (पुर्व), मुंबई-४०००५१
022-26591335
8692802755
३. ठाणे

श्रीमती व्ही. व्ही. केसरकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, मर्या.
एम.एम.आर.डी.ए. बिल्डींग ए-१ रूम नं. ०७, सिद्धार्त नगर,
चिंधी मार्केट जवळ, कोपरी, ठाणे (पुर्व), पिन. ४००६०३
9969086066
४. पालघर

श्री. के. एस. म्हस्के

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
खोली क्र.१०२, मॉक्स गोकुळ बिल्डिंग,
सर्व्हे नं. ७८, प्लॉट नं -७, पालघर ( पूर्व ) जिल्हा - पालघर, पिन - ४०१ ४०४
9594303732
8976830211
५. रायगड

श्री.एन.व्ही.नार्वेकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोली क्र.३,
तळमजला, गोंधळपाडा, तालुका-अलिबाग,जिल्हा-रायगड-४०२ २०१
02141-224448
9869281787
६. रत्नागिरी

श्रीमती. प्रिती आर. पटेल

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन( मधली इमारत),
१.मजला, पाटबंधारे स्टॉप, कुंवारबाव,जिल्हा-रत्नागिरी-४१५ ६३९
02352-228470
8484904637
७. सिंधुदूर्ग

श्री एन.पी.साळसकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
अ- तळमजला, सिंधुदुर्ग नगरी, ओरस (ब्रु), ता.कुडाळ, जिल्हा-सिंधुदुर्ग ४१६८१२
02362-228119
9421144492
पुणे विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

८. पुणे

श्री.ए.टी.मालुसरे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.
बंगला क्र. ६ आवार, जिल्हा हिवताप कार्यालयाच्यामागे, इमारत क्र. डीएल,
शासकीय वसाहत, येरवडा जेल रोड,येरवडा,जिल्हा-पुणे-६
020-26612504
9403286468
९. सातारा

श्री. व्ही.ए.सातपुते

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.
६५, पालकर बिल्डिंग, २ रा मजला, मल्हार पेठ,
जिल्हा-सातारा-४१५ ००१
02162-239984
8275728156
१०. सांगली

श्री.एन.एस.राणे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जुना बुधगांव रोड,जिल्हा- सांगली-४१६ ५१६.
0233-2321513
9869406843
११. सोलापूर

श्री बी. जे. मुगदल

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ७ वा रस्ता,
उपलप मंगल कार्यालयाजवळ,जिल्हा- सोलापूर ४१३ ००३
0217-2312595
9421763581
१२. कोल्हापूर

श्री. एच. पी. बिरादार

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ३ रा मजला,खोली क्र.१,
विचारे माळ, कावळा नाका (ताराराणी चौक),
डॉ.बाबर हॉस्पिटल जवळ,जिल्हा- कोल्हापुर-४१६ ००३
0231-2653512
9422040250
नाशिक विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१३. नाशिक

श्री. जी. व्ही. डोईफोडे

(जिल्हा व्यवस्थापक) (अ.का.)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, इमारत क्र.१, बी विंग,
पहिला मजला, नासर्डीपुलाजवळ, नाशिक-पुणे रोड,जिल्हा-नाशिक - ४२२०११
0253-2236142
9890913477
१४. धुळे

श्री. एस. एम. जोशी

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
ए-विंग तळमजला सिंचन भवन मार्ग साक्री रोड,
धुळे-४२४ ००३
02562-278497
9422713330
१५. जळगांव

श्री. एस. जी. तायडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला, रूम नं.४, मायादेवी मंदिरासमोर, महाबळ,जिल्हा- जळगांव-४२५ ००१
0257-2261918
9890277821
१६. अहमदनगर

श्री. डी. वाय. चव्हाण

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
द्वारा-श्री.अप्पा चंद्रकांत गोरे, सिद्धेश्वर बेकर, साई सोना अपार्टमेंट,
सारस नगर,जिल्हा- अहमदनगर-४१४ ००१
0241-2450030
9767585964
१७. नंदुरबार

श्री. आर. डब्ल्यु कवडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
टोकर तलाव रोड,जिल्हा- नंदुरबार-४२५ ४१२
02564-210062
9422802361
औरंगाबाद विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

१८. औरंगाबाद

श्री. ए. व्ही. ठवकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोकडपुरा,
शिवाजी हायस्कूलच्या बाजुला, जिल्हा-औरंगाबाद-४३१ ००५.
0240-2341544
9850954510
१९. परभणी

श्री. जे. झेड. राठोड

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जायकवाडी वसाहत, कारेगांव रोड,जिल्हा- जालना
02452-227615
9422337927
२०. उस्मानाबाद

श्री. व्ही. एन. मोहरकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारती जवळ,जिल्हा - उस्मानाबाद - ४१३५०१.
02472 - 223863
9422968370
२१. बीड

श्री. एस. आर. गुठे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय विश्राम गृहाच्या समोर,
अहमदनगर रोड,जिल्हा- बीड-४३१ १२२
02442-232624
9404347715
२२. नांदेड

श्री. एस. एन. झुंजारे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर,
विमानतळ रस्ता, नांदेड,जिल्हा- नांदेड-४३१ ६०५
02462-220865
9890039491
२३. जालना

श्री. ए. एस. मुगदल

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर,
जिल्हा- जालना-४३१ २०३
02482-223420
२४. लातूर

श्री. पी. सी. पोहरे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
तळमजला, जुनी डालडा फॅक्ट्री कंपाउंड, शिवनेरी गेट समोर, गुळ मार्केट, जिल्हा - लातूर - ४१३५१३
02382-253334
8149279599
२५. हिंगोली

श्री. ए. एस. समुद्रे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, १ला मजला, सिव्हील हॉस्पिटल मागे,
रिसाला बाजार, हिंगोली, जिल्हा- हिंगोली-४३१ ५१३
02456-224442
9850522889
अमरावती विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

२६. अमरावती

श्री. एन. एल. पाटील

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस आयुक्तालयाजवळ, कॅम्प ऐरीया,जिल्हा- अमरावती - ४४४७०२.
0721-2550339
9423404281
२७. बुलढाणा

श्री. जे. डी. देशमुख

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पहिला मजला,चिखली,जिल्हा-बुलढाणा-४४३ ००१
07262-248285
9028394714
२८. यवतमाळ

श्री. एस. एस. तारे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
पोलीस वसाहतीच्या मागे, दारव्हा रोड, यवतमाळ,जिल्हा- यवतमाळ - ४४५ ००१.
07232-243052
8956962148
२९. अकोला

श्री. एम. व्ही. उमक

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
द्वारा-अशोक प्र.लोडाम, १ ली गल्ली, मोहन भाजी भंडार चौक,
तापडीया नगर,जिल्हा- अकोला-४४४ ००१
0724-2410221
9422844216
३०. वाशिम

श्री. जी. एच. शेंडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
चिखली रोड,जिल्हा- वाशिम-४४४ ५०५.
07252-231665
9422831936
नागपूर विभाग

क्र.

जिल्हा

जिल्हा व्यवस्थापकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

३१. नागपूर

श्री. एस. पी. ब्रम्हे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी विंग, ३०३, ३ रा मजला,
राहते कॉलनी, शासकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थेसमोर,जिल्हा- नागपूर-४४० ०२२
0712-2225881
9422591746
३२. वर्धा

श्री. डी. पी. कुकडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
सेवाग्राम रोड,जिल्हा- वर्धा- ४४२००१
07152-232881
9850488006
३३. भंडारा

श्री. सी. बी. भंगाळे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिव्हील लाईन,जिल्हा- भंडारा- ४४१९०४
07184-260483
9881376698
३४. चंद्रपूर

श्री. व्ही. एम अंधारे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जलनगर,जिल्हा- चंद्रपूर-४४२ ४०१.
07172-262420
9423343812
३५. गोंदिया

श्री. सी. एम. श्रीखंडे

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
समाज कल्याण संकुल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे, पतंगा चौक,जिल्हा- गोंदिया-४४१ ६१४
07182-234037
9423677744
३६. गडचिरोली

श्री. एस. पी. बावनकर

(जिल्हा व्यवस्थापक)
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या.,
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
आय.टी.आय च्या मागे,जिल्हा- गडचिरोली-४४२ ६०५
07132-223024
9850361414

मुख्य कार्यालय

मुंबई

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
फॅक्स 2522 9219

क्षेत्रिय कार्यालय

नाशिक

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी-विंग, पहिला मजला,
नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236073,
फॅक्स 223 6071

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • मुंबई शहर
 • मुंबई उपनगर
 • ठाणे
 • पालघर
 • रायगड
 • रत्नागिरी
 • सिंधुदुर्ग
 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 9969086066
 • 8976830211
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • पुणे
 • सातारा
 • सांगली
 • सोलापूर
 • कोल्हापूर
 • 020-26612504
 • 02162-239984
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • नाशिक
 • धुळे
 • जळगाव
 • अहमदनगर
 • नंदुरबार
 • 0253-2236142
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • औरंगाबाद
 • जालना
 • परभणी
 • उस्मानाबाद
 • बीड
 • नांदेड
 • लातूर
 • हिंगोली
 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • अमरावती
 • बुलढाणा
 • यवतमाळ
 • अकोला
 • वाशिम
 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • नागपूर
 • वर्धा
 • भंडारा
 • चंद्रपुर
 • गोंदिया
 • गडचिरोली
 • 0712-2225881
 • 07152-232881
 • 07184-260483
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | संपर्क करा Honoured for india by affix center