2527 5374, 2529 9685    |    info@msobcfdc.org
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)


महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीय जातींची यादीअलितकार बागडी गुजर
बडीआ बजानिया बाजीगर
बट्टाल भांड भवैया किंवा तारगल
१० भाविण ११ भिस्ती किंवा गढवी १३ बारी किंवा बारई
१४ बेरीयाण १५ बेसदेवा १६ भडभुंजा
१७ भांटा १८ भाट १९ चमथा
२० चांदलगडा २१ चरण किंवा गढवी, शिकलगार २२ चारोडी
२३ चिप्पा २४ दास किंवा दांगडीदास २५ दावगर
२६ देपला २७ देवळी २८ देवदिग, देवाडिगा, शेरीगार, मोईली
३० ढोली,हश्मी/डफली ३५ गंधारप ३६ गुजराथ ,बावरी
३७ गडारिया ३८ गड्री ३९ गढवी
४० गारपगारी ४२ गोचाकी ४३ गुरव
४४ वगळले[गवळी,गावलान(ग्वालवंश)] ४५ गवंडी, गुर्जर –कडिया ४६ हलेपैक
४९ जगीयासी ५० जजाक ५१ जतिया
५२ जातिगर ५३ जव्हेरी ५४ जोगी
५५ जोगीण ५६ जोहारी ५७ जुलाहा,अन्सारी
५८ जंगम, मालाजंगम (विरभद्र) ५९ वगळले, चित्तारी- जिनगर ६० जाडी
६२ कम्मी ६३ कापडी ६४ ख्रिश्चन
६५ खाटी ६९ कोंगाडी ७० कोरचर
७२ कचोरा ७३ कदैरा ७४ कामाटी
७५ कसबी ८० कुचबंध ८१ कुछारिया
८२ कुंभार,कुम्हार ८३ कुणबी(पोटजात लेवा, कुणबी ,लेवा,पटीदार ) ८५ कची, कोइरी, कोईरी, कोयरी व कुशवाहा
८६ काठी ८७ कासार(पोटजात कंचार, कचारी) ८८ लाभा
८९ लडीया ,लढीया,लरीया ९० लडाक किंवा लइडाफ, मसुरी ९१ लखेरा
९२ हडाड /मिस्त्री,लुहार,लुवार ९३ वगळले ९४ मानभाव
९६ मारवार बावरी ९७ मे ९८ मिना
९९ महली १०० मेहदर १०१ म्हाली
१०२ मिठा १०४ मथुरा १०५ नामधारी पेक
१०७ निरशिकारी १०८ नावी –न्हावी,(सलमानी, हजाम) वारिक,नाभिक, नापित १०९ नेथूरा
११० नोनीया, लोनिया,लुनिया, नुनिया १११ नक्काशी ११२ नीली
११३ निलकांती ११४ नेकार जाडा ११५ पधारिया
११६ पडीयार ११७ पात्रदावरू ११८ फासेचरी
११९ फुडगी १२० पखाली १२१ पांचाळ
१२२ पांका १२३ पेरकी, पेरके, वाड,पेरीके, पेरीका, पेरका १२४ पुतलीगर
१२५ परीट किंवा धोबी, तेलगू मडेलवार(परीट) १२६ परिट किंवा धोबी, तेलगू मडेलवार (परिट), धोबी,परिट, मडवळ, वट्टी (वॅट्स), रजक १२७ फुलारी
१२८ राचेवर १२९ राईकरी,रायीकर १३० बंडी
१३१ रचबंधियॉ १३२ रंगारी,भावसार १३३ रॅग्रेझ
१३४ राओत,रावत, राऊतीया १३५ रंग्रेज(भावसार, रंगारी) १४० संजोगी
१४१ सरानिया १४५ सुप्पलिंग, सपलिग,सपलिगा, सुपलीग १४६ सुथारिया(सिंधमधील)
१४७ साहिस ,साईस, शिस १४८ सपेरा,नाथ १४९ शिलावट
१५० सिंगीवाला १५१ वगळले दि.०१.०३.०६ (स्वकुल साळी) १५२ वगळले (पदमशाली)
१५३ शिंपी, इद्रीसी /दर्जी, साईसुतार, जैन शिंपी, श्रावक शिंपी, शेटवाळ, शेतवाल, सैतवाल, सैतवाळ, मेरू शिंपी /मेरू क्षत्रिय शिंपी, नामदेव शिंपी, तेलगू दर्जी, तेलगू शिंपी १५४ सोनार १५५ तांडेल
१५७ तारगला १५८ थेटवार १५९ थोरीया
१६० तांबट,त्वष्टा, कासार १६१ थोगती १६२ वडी
१६४ वंसफोड, हिंदू धरकार १६५ वधाई(सुतार) १६६ वर्धी
१६७ वगळले १६८ येरकुला १६९ आगरी, आगळे किंवा काळण
१७० भावसार १७१ कुरहीन, शेट्टी १७२ निलगार, निली, निराळी
१७३ कोसकांती देवांग १७४ सुतार १७५ फुतगडी
१७७ पिंजरा ,पिंजारी, मन्सुरी १७९ भिलाला १८० डवरी
१८१ तेली,तिळवणतेली,मराठातेली,तराणेतेली,देशकरतेली १८२ माळी,(पोटजाती-फुलमाळी,फुले, हळदे, काचा,कडु, बावने) १८३ लोणारी
१८५ तलवार,कानडे १८६ रघवी,(विदर्भ जिल्ह्यातील) १८७ भंडारी,बावर्ची/भटीयारा (मुस्लीम ध.)
१८८ गानली किंवा गांडली १८९ पोवार किंवा पवार(पोवार किंवा पवार आडनावे) १९० काथार, काथारवाणी, कंठहार वाणी, वैश्यवाणी, नेवी, धाकडं, मिटकरीवाणी, वाणी, बोराळ (लिंगायत वाणी किंवा लाडवाणीं सोडून), बोराळ, बोरूळ, बोरुड, तांबोळी, कुलवंत वाणी, कु. वाणी, वाणी (कुलवंत) कुलवंत वाणी, कुणबी वाणी, वैश्य-वाणी, वै. वाणी, पानारी, लाडशाखीय वाणी
१९१ मोमीन ,अन्सारी १९२ फकीर बंदरवाला १९४ घडशी
१९५ तांबोळी, पान फारोश(मुस्लीम ध.) १९६ अनुसूचित जातीतून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेले १९७ लंझाड
१९८ यादव १९९ लाडसी २०० ठाकर
२०१ वगळले(गावित) २०२ अतार २०३ औंधिया
२०४ बादक, बारव २०५ बगळू २०६ मारवार वाओरी,मारवार वाघरी
२०७ गोसाई, उदासी २०८ बालसंथनम २०९ मथुरा बंजारा
२१० शिंगाडे बंजारा २११ लंबाडे २१२ फानडे बंजारा
२१३ सुनार बंजारा २१४ घालीया बंजारा २१५ शिंगाड्या बंजारा
२१६ बाओरिया २१७ कोळी बारीया २१८ बथिनी
२१९ बेगरी २२० भाम्पटा/घंटीचोरे/परदेशी २२१ पोंग
२२२ दासर २२३ उचिला २२४ भांडदुरा, बिल्लवार,बिल्लवा
२२५ खारवी,धीवर भोई २२६ भोयर २२७ बिंदली
२२८ बुरबुक २२९ चादर २३० चक्रवदय-दासर
२३१ चांडाळ २३२ चेन्चु किंवा चेन्नवार २३३ चिमूर
२३४ चिंताला २३५ डाकालेरू २३६ दर्जी
२३७ नाथपंथी २३८ कुरवा, कुरवार २३९ हरकात्रा,मांगेली, मांगेले पागे,संदुरी
२४० वगळले २४१ डोम्मारा २४२ गाडवा किंवा गोडवा
२४३ गंगाणी २४४ गारोडी २४५ गोल्लेर
२४६ गोदळा २४७ हाबुरा २४८ हरणी
२४९ हिल-रेडिडस २५० देवेरी २५१ दिनकर, वन्या, बनकर, बुनकर
२५२ काछिया २५३ कोराच,पाडलोर २५४ कलाल,कलार,लाड,लाडवक,गौडकलाल,शिव्हारे
२५५ कांदेल २५६ कसेरा २५७ कसाई,कसाब, कुरेशी
२५८ कटीपागुला २५९ किसर २६० ख्रिश्चन कोळी
२६१ कोराचार किंवा कोरवे २६२ कोडकू सह कोरवा २६३ कोमाकपू
२६४ कोडू २६५ लखारी २६६ लोहार-गाड, दोडी,खतवाली,पांचाळ
२६७ चुनारी २६८ माना २६९ माहिल
२७० मैदासी २७१ माझवार २७२ मातियारा, मातिहारा
२७३ मानकर खालु २७४ गोंडीवार, गोंडीवारा २७५ गुंडा
२७६ हजाम, कालसेरू, नावलिंगा,कान्शी,वालंद २७७ पाचभोंटला, पाचबोटला २७८ पदमपरि
२७९ भिस्ती २८० पामूला २८१ पंचमा, पंचम
२८२ पंडा २८३ फर २८४ पिंजारी
२८५ पुरवाली २८६ राचभोया २८७ राऊतिया
२८८ संगारी २८९ संताल २९० साऊन्ता किंवा सोन्ता
२९१ सावतेली २९२ सारे २९३ भावगर,शिव शिंपी,नामदेव
२९४ शिंगडवा, शिंगाड्या २९५ सिंधूर २९६ सोरें
२९७ सुन्ना २९८ सुन्नाई २९९ भडाई
३०० गंणिगा, गांची, घांची ३०१ थोटेवाडू ३०२ तिमाली
३०३ वालवाई ३०४ वडडेर(कालावडेर किंवा पाथरोड) ३०५ वनाडी
३०६ ये नाडीवाडस ३०७ येरगोलावाड किंवा थेल्लापामालवाडस ३०८ ओडेवार
३०९ मुस्लीम मण्यार (बांगडीवाला),मण्यार ,मणीयार मणेरी ३१० जातगर ३११ कराडी
३१२ कुंकूवाले ३१३ खातवाढई(लोहार वगळले दि.०१.०३.०६) ३१४ शिकलगार
३१५ कोहळी ३१६ मुस्लीम खाटीक कुरेशीमुस्लीम खाटीक,मुस्लीमकसाई ३१७ डांगरी
३१८ वेडू(वाघरी) ३१९ मुस्लीम धावड ३२० निऱ्हाळी(निराळी)
३२१ मुस्लीम चित्रकथी,हरदास ३२२ बेस्ता,बेस्ती,बेस्तल्लु ३२३ परिवार
३२४ सावकलार ३२५ हणबर ३२६ दोडे गुजर ,(गुजर ,लेवेगुजर,रेवेगुजर,रेवागुजर)
३२७ पहाड ,पहाडी ३२८ गडरिया ३२९ मुस्लीम मच्छीमार(दाल्दी)
३३० भालदार ३३१ अलकरी ३३२ पेंढारी(मुस्लीम ध.सह)
३३३ यलम/येलम/यल्लम ३३४ महात/माहतु,मुस्लीम महावत ३३५ मुस्लीम फकीर
३३६ लोध, लोधा,लोधी ३३७ नालबंद ३३८ कुलेकडगी
३३९ मुजावर ३४० मुलाणा,मुलाणी,मुलाणे ३४१ ईस्ट इंडिअन,ईस्ट इंडिअन ख्रिश्चन, कॅथॉलीक
३४२ नेवेवानी ३४३ वगळले ३४४ मुस्लीम धर्मीय काकर
३४८ मारवाडी न्हावी ३४९ गुरडी, गुतरडी - कापेवर, गुराडी, गुर्डा-कापेवार, गुरड-कापू, गुरडी-रेड्डी ३५० गावडा, गावडे

टीप :- यादीतील अनुक्रमांक १ ते ३४४ मधील नमुद नसलेल्या क्रमांकासमोरील जाती वगळण्यात आल्याने सदर यादीतुन ते क्रमांक वगळण्यात आले आहेत.मुख्य कार्यालय

मुंबई

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
फॅक्स 2522 9219

क्षेत्रिय कार्यालय

नाशिक

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी-विंग, पहिला मजला,
नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236073,
फॅक्स 223 6071

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • मुंबई शहर
 • मुंबई उपनगर
 • ठाणे
 • पालघर
 • रायगड
 • रत्नागिरी
 • सिंधुदुर्ग
 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 9969086066
 • 8976830211
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • पुणे
 • सातारा
 • सांगली
 • सोलापूर
 • कोल्हापूर
 • 020-26612504
 • 02162-239984
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • नाशिक
 • धुळे
 • जळगाव
 • अहमदनगर
 • नंदुरबार
 • 0253-2236142
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • औरंगाबाद
 • जालना
 • परभणी
 • उस्मानाबाद
 • बीड
 • नांदेड
 • लातूर
 • हिंगोली
 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • अमरावती
 • बुलढाणा
 • यवतमाळ
 • अकोला
 • वाशिम
 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • नागपूर
 • वर्धा
 • भंडारा
 • चंद्रपुर
 • गोंदिया
 • गडचिरोली
 • 0712-2225881
 • 07152-232881
 • 07184-260483
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | संपर्क करा Honoured for india by affix center