2527 5374, 2529 9685    |    info@msobcfdc.org
   
   

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LTD


उपकंपनी - शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)


टिप

१) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित, हे महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त असलेले महामंडळ, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना (असाधारण क्रमांक २४) दि. १० मार्च, २०१७ अन्वये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, या विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

२) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव शासन निर्णय क्रमांक इमाव 2016/प्र.क्र.95/आस्थापना, दि.24 जुलै, 2019 नुसार इतर मागासवर्ग सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग असे करण्यात आले आहे.

agriculture

कृषि   व   सलग्न   व्यवसाय

View more
traditional

पारंपारिक उद्योग

View more
technical

सेवा उद्योग

View more
transport

वाहतूक   क्षेत्राशी   संबंधित   व्यवसाय

View more
small_scale

लघु उद्योग व्यवसाय

View more

कर्जाबाबत चौकशी

भारत देशामध्ये इतर मागासवर्ग जातींची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्र राज्यातही एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या प्रमाणात ओबीसी आहेत.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना सन १९९९ साली झाली. ओबीसी बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपारिक अशा दोन्ही व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा करणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असले तरी स्वयंरोजगाराला चालना देताना ओबीसींच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे , त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी इतर योजना राबविणे हि पण उद्दिष्टे आहेत.


ओ.बी.सी. महामंडळाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाद्वारा स्वयंरोजगाराची कवाडे ओ.बी.सी. जनतेच्या निरंतर सेवेसाठी......

msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc
msobcfdc

महामंडळाची स्थापना व उद्दिष्टे

स्थापना : महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र. इमाव १०९६/प्र . क्र . ३९५ / विघयो - २, दिनांक २५ सप्टेंबर १९९८ अन्वये २३ एप्रिल १९९९ रोजी ( कंपनी अधिनियम १९५६ ) महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. कुविम २००६ / प्र. क्र. २८९ / विघयो - २, दिनांक २५ ऑगस्ट २००९ अन्वये १८/०६/२०१० रोजी ( कंपनी अधिनियम १९५६ ) कोकण विभागा करिता महामंडळाची उपकंपनी म्हणून करण्यात आली.

१.

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी कृषी विकास, पणन, संस्करण, कृषी उत्पादनाचा पुरवठा आणि साठवण, लघु उद्योग, इमारत बांधणी, परिवहन या कार्यक्रमाची आणि अन्य व्यवसाय ( वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्रीय या सारखे ) व्यापार किंवा उद्योग याची योजना आखणे, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, वित्त पुरवठा करणे, त्यांचे संरक्षण करणे.

२.

इतर मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती, उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि पणन यांचा विकास करणे / त्यात सुधारणा करणे, त्यांचे कामकाज, व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग सुरु करण्यासाठी त्यांना भांडवल, पतसाधने, साधन सामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.

३.

इतर मागासवर्गीयांसाठी कृषी उत्पादने, वस्तू, साहित्य आणि सामुग्री यांची बनावट, निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संघटनांबरोबर काम करणे आणि त्यांच्या कडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा त्याबाबत त्यांच्याकडे कामाच्या मागण्या सुपूर्द करून, त्यांचे कडून कामे यथायोग्यारीतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे.

४.

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे, या प्रयोजनासाठी अहवाल आणि निलप्रती (ब्लू प्रिंट्स) तयार करणे, तयार करून घेणे, आणि आकडेवारी व इतर माहिती गोळा करणे.

तपशिल :-


अर्जदार लाभार्थीची अर्हता:

१.
लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवाशी असावा.

२.
त्याचे वय १८ ते ५० वर्ष असावे.

३.
तो कोणत्याही बँकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

४.
बीज भांडवल योजना व थेट कर्ज योजना याकरिता शहरी तसेच ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी असावे.

५.
राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांसाठी ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. ९८,०००/- पेक्षा कमी तर शहरी भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,२०,०००/- पेक्षा कमी असावे.

६.
कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच योजनेचा लाभ घेता येईल.

७.
अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल, त्या व्यवसायाचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.

८.
कर्जाच्या अटी व शर्ती महामंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे राहतील.

अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल:

१.
उत्पन्नाच्या दाखल्यासोबत सक्षम अधिकाऱ्याने तो प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित प्रती.

२.
जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो.

३.
व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, ७/१२ चा उतारा.

४.
शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र / जन्मतारखेचा दाखला.

५.
२ जामिनदारांची प्रमाणपत्रे.

६.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे कर्जदाराचे प्रतीज्ञापत्र.

७.
तांत्रिक व्यवसायाकरिता आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.

८.
व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीचे दरपत्रक. सूचना :- अर्जदाराने मुळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या साक्षांकित प्रती जोडाव्यात.
--%>

मुख्य कार्यालय

मुंबई

प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१
दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685
फॅक्स 2522 9219

क्षेत्रिय कार्यालय

नाशिक

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बी-विंग, पहिला मजला,
नासर्डी पुलाजवळ,नाशिक-पुणे रोड, नाशिक,
दूरध्वनी (0253) 2236073,
फॅक्स 223 6071

आमची जिल्हा कार्यालये

कोकण विभाग

 • मुंबई शहर
 • मुंबई उपनगर
 • ठाणे
 • पालघर
 • रायगड
 • रत्नागिरी
 • सिंधुदुर्ग
 • 022-26591335
 • 022-26591335
 • 9969086066
 • 8976830211
 • 02141-224448
 • 02352-228470
 • 02362-228119

पुणे विभाग

 • पुणे
 • सातारा
 • सांगली
 • सोलापूर
 • कोल्हापूर
 • 020-26612504
 • 02162-239984
 • 0233-2321513
 • 0217-2312595
 • 0231-2653512

नाशिक विभाग

 • नाशिक
 • धुळे
 • जळगाव
 • अहमदनगर
 • नंदुरबार
 • 0253-2236142
 • 02562-278497
 • 0257-2261918
 • 0241-2450030
 • 02564-210062

औरंगाबाद विभाग

 • औरंगाबाद
 • जालना
 • परभणी
 • उस्मानाबाद
 • बीड
 • नांदेड
 • लातूर
 • हिंगोली
 • 0240-2341544
 • 02482-223420
 • 02452-227615
 • 02472-223863
 • 02442-232624
 • 02462-220865
 • 02382-253334
 • 02456-224442

अमरावती विभाग

 • अमरावती
 • बुलढाणा
 • यवतमाळ
 • अकोला
 • वाशिम
 • 0721-2550339
 • 07262-248285
 • 07232-243052
 • 0724-2410221
 • 07252-231665

नागपूर विभाग

 • नागपूर
 • वर्धा
 • भंडारा
 • चंद्रपुर
 • गोंदिया
 • गडचिरोली
 • 0712-2225881
 • 07152-232881
 • 07184-260483
 • 07172-262420
 • 07182-234037
 • 07132-223024
View All
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. | साइट मॅप | संपर्क करा Honoured for india by affix center